Logo Neurobit Systems


 
English-United Kingdom: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Deutschland: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback français-France: Neurobit Systems: Appareils pour le neurofeedback et le biofeedback Italiano-Italia: Neurobit Systems: Impianti per neurofeedback e biofeedback  
English-United States: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Österreich: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback Español-España: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback Português-Portugal: Neurobit Systems: O Equipamento Neurofeedback e Biofeedback  
English-Canada: Neurobit Systems: Biofeedback & Neurofeedback equipment Deutsch-Schweiz: Neurobit Systems: Geräte zum Biofeedback und Neurofeedback Español-México: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback polski-Polska: Neurobit Systems: Sprzęt do neurofeedbacku i biofeedbacku  

Osiągać więcej, działać sprawniej, żyć radośniej
Kluczem jest sprzężenie zwrotne

Zagadnienia związane z ochroną środowiska

Będąc producentem sprzętu elektronicznego, mamy świadomość swojej roli w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Nasza działalność jest dostosowana do najnowszych regulacji prawnych Unii Europejskiej i przepisów krajowych dotyczących tej dziedziny.

Dzięki ograniczeniu zawartości szkodliwych substancji w urządzeniach elektronicznych, obniżeniu zużywanej przez nie energii, oraz uczestniczeniu w systemie selektywnej zbiórki odpadów elektronicznych, przyczyniamy się do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko i do racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

Od dnia 1 lipca 2006 na terenie Unii Europejskiej obowiązują przepisy dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego (znanej jako RoHS - ang. Restriction of Hazardous Substances), ograniczającej użycie w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym substancji niebezpiecznych. Należą do nich ołów, rtęć, kadm i sześciowartościowy chrom, do niedawna powszechnie spotykane w urządzeniach.

RoHS Firma Neurobit Systems podjęła kompleksowe działania dostosowujące projekty, łańcuch dostaw oraz technologię produkcji do wymogów dyrektywy RoHS i wprowadzających ją przepisów krajowych. W efekcie nasze urządzenia są wytwarzane w oparciu o technologię bezołowiową i z użyciem komponentów nie zawierających wspomnianych substancji.

Oszczędność energii

Liczba urządzeń elektrycznych i elektronicznych szybko rośnie, wzrasta jednocześnie złożoność ich funkcji. Wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych, a także w związku z emisją dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń towarzyszącą wytwarzaniu energii, coraz większego znaczenia nabiera jej oszczędne wykorzystanie.

W naszych produktach stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność wykorzystania energii, umożliwiające pracę przy bardzo niewielkim poborze mocy. W wypadku urządzeń przenośnych oznacza to zarazem znaczące wydłużenie czasu pracy bez wymiany baterii.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego (określana jako WEEE - ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment), której przepisy weszły w życie 13 sierpnia 2005 r., reguluje postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Głównym celem dyrektywy WEEE jest wyeliminowanie składowania urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych na wysypiskach śmieci i przedostawania się zawartych w nich substancji (m.in. metali ciężkich) do środowiska. Dodatkowe cele to domknięcie cyklu produkcyjnego poprzez odzysk surowców oraz zwiększenie świadomości ekologicznej producentów, sprzedawców i konsumentów.

WEEE Produkty firmy Neurobit Systems podlegające dyrektywie są oznakowane symbolem przekreślonego kosza (na urządzeniu lub w instrukcji użytkowania). Oznacza on, że po zakończeniu eksploatacji produkt nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami, lecz podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Jako producent urządzeń elektronicznych, organizacyjnie i finansowo uczestniczymy w tych procesach.

Informacje dla użytkowników

  • Poprzez selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego unikamy potencjalnego wpływu zawartych w tym sprzęcie substancji niebezpiecznych na środowisko i zdrowie ludzi.

  • Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, lecz jest zobowiązany oddawać go zbierającemu taki sprzęt.

  • Nabywca nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu w miejscu zakupu. Sprzedający przyjmuje zużyty sprzęt tej samej kategorii, w ilości nie przekraczającej ilości kupowanych urządzeń (np. jedno stare urządzenie do neurofeedbacku za jedno nowe).

  • Konsument ma również prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania.

  • Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy powinny być dostępne w urzędzie gminy oraz zamieszczane na jej stronie internetowej. Adresy miejsc, gdzie przyjmowany jest zużyty sprzęt elektroniczny, można również znaleźć na stronie organizacji odzysku ElectroEko.

Zobacz także:

  • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r, nr 180, poz. 1495, z późniejszymi zmianami).

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2004r., nr 229, poz. 2310).

KontaktFormularz kontaktowy   StartStrona startowa   GóraDo góry strony